HD TVI คือ เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดที่มีชื่อเต็มว่า HD Transport Video Interface เป็นเทคโนโลยีการส่งภาพที่ให้ความคมชัดในระดับ HD ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลทั่วไป หรือสาย RG6 แบบที่เราใช้เดินสายกล้องวงจรปิดกันอยู่ในปัจจุบันโดยการเพิ่ม Chip ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่เป็นตัวส่งสัญญาณผ่านแบบ HD ใส่ลงไปในตัวกล้อง และใช้ Chip แบบพิเศษเช่นเดียวกันเป็นตัวรับสัญญาณ ใส่ลงไปในเครื่องบันทึก DVR ที่ผลิตโดย ผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำของโลกคือ Techpoint ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้พัฒนาทำให้สามารถขยายการส่งภาพและปรับคุณภาพ ความคมชัดของวีดีโอได้ถึงระดับ 720P/1080P HD TVI รับการส่งสัญญาณที่ความถี่ต่ำพร้อมกับสัญญาณแบนด์วิธ ที่มากขึ้น นำมาซึ่งคุณภาพของภาพที่ให้รายละเอียดได้มากยิ่งขึ้น และสีสันภาพที่ดีกว่าเดิม ไม่ใช่แค่การส่งสัญญาณวีดีโอ แต่ยังสามารถส่งสัญญาณในลักษณะ 2 ทิศทาง ซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมกล้องประเภท Speed Dome และการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องบันทึก HD TVI สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งกล้อง Analog ทั่วไป และกล้อง HD TVIที่ให้ภาพความคมชัดระดับ HD ซึ่งง่ายต่อการอัพเดต ระบบเก่าให้ได้ภาพในระดับ High Deffinition

Scroll to top